Нашия път има посока – обхват, съзидание и съграждане.

В детската градина се полагат основите за учене през целия живот чрез осигуряване на физическото, социалното, емоционалното и творческо развитие на децата от етническата общност за училищна готовност и равен шанс при постъпване в училище, като играта е водеща. В ДГ ”Цветни мечти” село Върбовка са приети 54 деца, от 2 до 6 години, които са разпределени в две групи. Средно присъстват 45 деца. За тях се грижат 4 педагози. В своята дейност учителите са подпомагани от двама помощник възпитатели. В детската градина работят още домакин и готвач.

В детската градина има кухня, в която 3 пъти на ден се приготвя храната за присъстващите деца. За правилното и рационално хранене се грижи екип от един готвач и медицинска сестра.

Some Alt Text
Some Alt Text

ДГ „Цветни мечти” е основана през месец декември 1975 година и създава условя за физическо, интелектуално и социално развитие на детето, гарантираща неговите  права, свобода, сигурност, достойнство и уважение, възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските традиции и културни ценности, опазвайки неговата индивидуалност и културна идентичност.

Партньорства

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat ...

Beaty and Imagination

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui ...

Or none at all