От 01.07. - 31.12.2023 година ДГ "Цветни мечти" - село Върбовка работи по проектBG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, бе предоставена обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на нуждяещите се деца чрез допълнителни модули по Български език, нназначен беше педагогически и непедагогически персонал /помощник-учители и психолог/